Wednesday, 23/09/2020 - 22:04|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS số 2 Xuân Hòa
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Hôm qua : 1
Tháng 09 : 79
Năm 2020 : 1.772

Lịch sử : Kháng chiến chống Pháp lan rộng

Tài liệu đính kèm: Tải về

Tiết 40 - Bài 25

KHÁNG CHIẾN LAN RỘNG RA TOÀN QUỐC ( 1873 - 1884) (Tiếp)

I. Mục tiêu

1. Kiến thức

- HS trình bày được phong trào kháng Pháp của nhân dân ta ở Bắc Kì; những điểm chính của Hiệp ước Hác-măng năm 1883 và Hiệp ước Pa-tơ-nốt 1884.

- HS tóm tắt được quá trình nhân dân ta kháng chiến chống Pháp như thế nào.

- Phân tích trách nhiệm, thái độ của triều đình Huế trước việc để mất nước vào tay Pháp.

2. Kỹ năng

- HS có kĩ năng trình bày sự kiện, quan sát lược đồ, tranh ảnh.

- HS có kĩ năng tìm hiểu tranh ảnh lịch sử.

- Kĩ năng nhận xét, đánh giá.

3.Thái độ

- HS có thái độ đúng khi xem xét sự kiện lịch sử nhất là về công, tội của nhà Nguyễn. Trân trọng và tôn kính những vị anh hùng dân tộc.

- Căm ghét bọn TD Pháp tham lam, tàn bạo và những hành động bạc nhược của triều đình Huế.

- Thấy được những địa phương diễn ra cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của xâm lược và việc lợi dụng địa hình để chiến đấu.

II.  Đồ dùng dạy học

1.GV: SGK, SGV, Máy chiếu.

2. HS:  SGK.

III. Phương pháp- Sử dụng đồ dùng trực quan, trình bày, tường thuật, đàm thoại.

IV. Tổ chức giờ học

1.ổn định tổ chức. 1p 

LT cho các bạn hát 1 bài - LT  đặt câu hỏi: Trình bày nguyên nhân và quá trình thực dân Pháp đánh chiếm Bắc Kì lần 2?(Ánh)

HS trả lời- Tự nhận xét đánh giá

Mời bạn đánh giá.

LT mời Gv đánh giá

ĐA:

a. Nguyên nhân

- Sau Hiệp ước 1874, Pháp quyết tâm chiếm bằng được Bắc Kì, biến nước ta thành thuộc địa.

- Lấy cớ triều đình Huế vi phạm Hiệp ước năm 1874, tiếp tục giao thiệp với nhà Thanh, Pháp đem quân xâm lược Bắc kì lần thứ hai.

b. Diễn biến.

- 3/4/1882, quân Pháp tấn công Hà Nội.

- Ngày 25-4-1882, quân Pháp đánh thành Hà Nội lần thứ hai -> Thành Hà Nội thất thủ, Hoàng Diệu tự tử.

- Sau đó nhanh chóng chiếm Hòn Gai, Nam Định và các tỉnh thuộc đồng bằng Bắc Kì.

- Hệ quả: Quân Thanh kéo vào nước ta. Pháp chiếm các tỉnh Bắc kì.

3. Bài mới

*Khởi động : (1p)

GV chiếu S1 Hoạt động cá nhân trình bày chia sẻ

                 

 

HS quan sát ảnh TL

H1:  Ngày 3/4/1882, quân Pháp do Ri-vi-e chỉ huy đánh thành Hà Nội lần 2.

H2: Trận chiến của nhân dân ta ở Cầu Giấy

H3: Bản Hiệp ước Pa-tơ-not

  GV: Đây là những hình ảnh tiêu biểu nhất trong lần đánh chiếm Bắc Kì lần 2 của TDP. Vậy sau khi TDP đánh bắc kì lần 2 nhân dân ta kháng Pháp ra sao, nội dung các bản hiệp ước mà Triều đình kí với Pháp ntn. các em vào bài học hôm nay. 

 

Hoạt động của thầy và trò

Nội dung chính

Hoạt động 1:  Nhân dân bắc kì tiếp tục kháng chiến chống Pháp (10p).

Mục tiêu: Trình bày được sự chống trả quyết liệt của quân dân HN và các địa phương khác ở Bắc Kì trước cuộc tấn công của TDP.

HS đọc SGK đoạn: Khi quân Pháp tiến đánh Bắc Kì....trở về Hà Nội để đối phó"

H. Nhân dân Bắc Kì đã phối hợp với quân đội triều đình để chống Pháp như thế nào?

TL : Ở Hà Nội, Khi quân Pháp..... Vô cùng quả cảm

HSTL, GV bổ sung:

 

 

H. ở các địa phương, nhân dân ta đã dựa vào điều kiện tự nhiên để chống Pháp như thế nào?

HSTL

TL : đắp đập, cắm kè trên sông, làm hầm chông, cạm bẫy để ngăn cản bước tiến của giặc.

GV kết luận

 

 

HS theo dõi sgk đoạn tiếp theo từ ‘ Ngày...Ri-vi-e’

H. Chiến thắng Cầu Giấy lần thứ hai diễn ra như thế nào?

TL : Ngày 19/5/1883, hơn 500 tên định...Có Ri-vi-e

 

 

 

 

 

H : Sau chiÕn th¾ng CÇu GiÊy thø hai (1883), th¸i ®é cña ta vµ ®Þch nh­ư thÕ nµo?

 

 

H.  Em có nhận xét, đánh giá như thế nào về tinh thần kháng Pháp của nhân dân Hà Nội Và các tỉnh đồng bằng Bắc Kì?

TL : Nhân dân tích cực phối hợp với quân triều đình kháng chiến

H: Tại sao TD Pháp không nhượng bộ triều đình Huế  sau khi Ri-vi-e bị giết tại trận Cầu Giấy 1883?

HĐCN1p-TB-CS

TL: Vì tham vọng XL của Pháp, chúng quyết tâm xâm chiếm toàn bộ nước ta.  Triều đình Huế nhu nhược, yếu hèn càng thúc đẩy Pháp đánh mạnh hơn.

GV: Sau khi có thêm viện binh, cuối tháng 7/1883 nhân cơ hội vua Tự Đức mới qua đời, nội bộ triều đình đang lục đục, chủ nghĩa tư bản pháp trên đà phát triển, thực dân Pháp quyết định đem quân tấn công thẳng vào thuận An, cửa ngõ kinh thành Huế.

GV chuyển ý. Vậy quá trình đánh Thuận An và Thái độ của triều đình Huế ntn. Chung ta sang phần 5

Hoạt động 3:  HDHS tìm hiểu Hiệp ước Pa-tơ-nốt. Nhà nước phong kiến Việt Nam sụp đổ 1884.(10p)

Mục tiêu: Biết được ND Hiệp ước Hác - măng và Hiệp ước Pa-tơ-nốt.

 

GV yêu cầu HS chú ý từ „ từ chiều....Hiệp ước quý mùi“

H: Trình bày cuộc tấn công của quân Pháp vào Thuận An.

TL: Từ chiều.....xin đình chiến

 

 

 

 

 

 

 

H: Trước tai họa mới đang đến gần với tư cách là người quản lí điều hành đất nước triều đình cần phải làm gì? Tuy nhiên triều đình đã có thái độ ntn

 Chú ý vào SGK từ “Cao ủy Pháp là Hác-măng...phong kiến bù nhìn „ thực hiện

Hoạt động nhóm-6p- Đại diện BC-ĐK-CS: H: Nêu néi dung chñ yÕu cña HiÖp ư­íc H¸c-m¨ng (1883) vµ Pa-t¬-nèt (1884) theo mÉu:

GV chiếu 4

H/ ước

H/ canh

ND

HQ

Hác-măng(1883)

 

 

 

Pa-tơ-nốt (1884)

 

 

 

HS HĐ

HS chia sÎ b»ng m¸y h¾t

 

Hot động cá nhân- 2p- TB-CS:

H : Đim khác cña HiÖp ư­íc Pa-t¬-nèt (1884) vi H¸c-m¨ng (1883)

TL:

H¸c-m¨ng (1883): - Triều đình thừa nhận quyền bảo hộ của Pháp. Thu hẹp định giới của triều đình (chỉ còn Trung kì). Pháp nắm quyền ngoại giao. Triều đình phải rút quân từ Bắc kì về Trung kì

HiÖp ư­íc Pa-t¬-nèt (1884): - Ranh giíi khu vùc Trung K× ®­îc ®iÒu chØnh: s¸p nhËp thªm 3 tØnh Thanh-NghÖ-TÜnh ë phÝa B¾c vµ tØnh B×nh ThuËn ë phÝa Nam

GV chiểu S6 mở rộng

 

 

 

GV kết luận

 

 

 

 

 

GV: Nước ta tr thành nước thưc địa nửa phong kiến.

H: Theo em “Thuộc địa nửa phong kiến" là ntn?

TL: Thực chất là nước thuộc địa, nhưng chế độ hong kiến được duy trì để làm tay sai cho thực dân tong việc đàn áp, bóc lột nhân dân

H: T¹i sao Ph¸p kh«ng gi÷ nguyªn b¶n HiÖp ư­íc H¸c-m¨ng mµ l¹i kÝ tiÕp b¶n HiÖp ­ ưíc Pa-t¬-nèt víi triÒu ®×nh?

TL:

-> Níi réng mét sè ®iÒu kho¶n ®Ó lÊy lßng vua quan nhµ NguyÔn.

-> Sù nham hiÓm cña Ph¸p: muèn sö dông nhµ nư­íc phong kiÕn NguyÔn lµm tay sai (c«ng cô thèng trÞ)

GVKL

GV chiếu

 

cặp đôi 3p- Đại din TB chia sÎ

HS chia sÎ b»ng m¸y h¾t

TL:* Ph¸p x©m l­­îc n­­íc ta năm 1858, nh©n d©n ta ®· kiªn quyÕt chèng Ph¸p, trong khi nhµ NguyÔn chØ t×m c¸ch hoµ ho·n råi ®Çu hµng tõng b­­íc, sau ®ã d©ng toµn bé ®Êt n­­íc cho Ph¸p b»ng viÖc ký c¸c hiÖp ­íc ®Çu hµng

1-HiÖp ­­íc Nh©m TuÊt (1862): TriÒu đ×nh thõa nhËn quyÒn cai qu¶n cña Ph¸p ë ba tØnh miÒn ®«ng Nam Kú.

2-HiÖp ­­íc Gi¸p TuÊt (1874): TriÒu đinh thõa nhËn 6 tØnh Nam Kú hoµn toµn thuéc Ph¸p.

3-HiÖp ­­íc H¸c M¨ng (1883), HiÖp ­­íc Pa-t¬ -nèt (1884): Thõa nhËn quyÒn b¶o hé cña Ph¸p trªn toµn l·nh thæ ViÖt Nam.

GV chiếu: Khẳng định trách nhiệm của nhà Nguyễn

H: Thái độ của nhân dân ta sau khi triều đình Huế kí các hiệp ước?

TL:- Nhân dân đẩy mạnh phong trào kháng chiến chống Pháp.

- Văn thân sĩ phu phản đối lệnh bãi binh

->đây là cơ sở của phong trào Cần Vương.

- GVKL: Triều đình phong kiến để nước ta rơi vào tay thực dân Pháp từ chỗ không tất yếu trở thành tất yếu. Chấm dứt sự tồn tại độc lập của triều đình phong kiến nhà Nguyễn. Nền bảo hộ của Pháp được xác lập trên phạm vi toàn bộ nước ta. Vậy Nhân dân ta có chấp nhận nền bảo hộ của TD Pháp không? Chúng ta đã làm gì để đấu tranh chống lại TD Pháp....

4. Nhân dân Bắc Kì tiếp tục kháng Pháp.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ở Hà Nội: Thực hiện vườn không nhà trống, đốt nhà. Lập các đội dân dũng. Không bán lương thực cho Pháp.

 

 

 

 

 

 

- Tại các nơi khác nhân dân tích cực chiến đấu ngăn cản bước tiến của quân Pháp.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Ngày 19-5-1883, quân ta giành thắng lợi trong trận Cầu Giấy lần thứ hai, Ri-vi-e bị giết tại trận.

 

->Qu©n ta phÊn khëi >< Ph¸p hoang mang lo sî

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Hiệp ước Pa-tơ-nốt. Nhà nước phong kiến Việt Nam sụp đổ 1884.

 

 

a. Pháp đánh Thuận An.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Chiều 18.8.1883, TD Pháp tấn công Thuận An.

- Ngày 20.8.1883 Pháp chiếm Thuận An.

b. Hiệp ước Hác-măng(25.8.1883) và hiệp ước Pa-tơ-nốt (6.6.1884)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

->Với Hiệp ước Pa-t¬-nèt (1884), nhà nước phong kiến Nguyễn với tư cách một quốc gia độc lập đã hoàn toàn sụp đổ..

 

 

 

           

4. Củng cố: 3p

           

              

- GV khái quát kiến thức toàn bài.

+ Nhân dân Bắc Kì tiếp tục khỏng Pháp.

+ Nội dung Hiệp ước Hác - măng và Pa- tơ-nốt.

5. Hướng dẫn học, chuẩn bị bài: 1p

- Về nhà học bài theo nội dung đã tìm hiểu.

- Lập niên biểu các sự kiện Pháp hai lần đánh chiếm bắc Kì và cuộc k/c của nhân dân ta.

- Đánh giá về trách nhiệm của nhà Nguyễn đối với việc để mất nước.     

- Đọc và trả lời các câu hỏi bài 26: Tìm hiểu nguyên nhân cuộc phản công của phái chủ chiến tại kinh thành Huế.

+ Sưu tầm tư liệu về vua Hàm Nghi và Tôn Thất Tuyết.