Thursday, 24/09/2020 - 00:00|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS số 2 Xuân Hòa
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 0
Hôm qua : 2
Tháng 09 : 79
Năm 2020 : 1.772

Ngữ văn 9: Viếng lăng Bác

Tài liệu đính kèm: Tải về

Ngµy so¹n:   15/2/2019

Ngµy gi¶ng: 20/2/2019

 

Ngữ văn-Tiết 115- Bài 23

 Văn bản:  VIẾNG LĂNG BÁC   

                                                     (Viễn Phương)

 

 I/ Mục tiêu.

 - Cảm nhận được niềm cảm xúc chân thành, tha thiết của  người con miền Nam đối với Bác Hồ kính yêu.

- Thấy được sáng tạo nghệ thuật độc đáo của tác giả thể hiện trong bài thơ.

-  Hs có lòng biết ơn, kính yêu lãnh tụ Hồ chí Minh.

* Trọng tâm kiến thức, kĩ năng

1/ Kiến thức

- Hs nêu được những hiểu biết về tác giả và hoàn cảnh sáng tác bài thơ, mạch cảm xúc của bài thơ. Phát hiện được những đặc sắc về hình ảnh, tứ thơ, giọng điệu của bài thơ.

- HS chia được bố cục, hiểu và cảm nhận được niềm xúc động thiêng liêng, tấm lòng tha thiết, thành kính của tác giả- một người con từ miền Nam ra viếng lăng Bác.

- Phân tích được những đặc sắc về hình ảnh, tứ thơ, giọng điệu của bài thơ.

2/ Kĩ năng:

  •  Hs  có kĩ năng đọc- hiểu một văn bản thơ trữ tình.
  •  Kĩ năng chia bố cục, cảm nhận các hình ảnh thơ,...
  •  Kĩ năng phân tích các hình ảnh thơ, Các biện pháp nghệ thuật đê làm nổi bật cảm xúc của bài thơ.

II/ Các kĩ năng sống cơ bản được giáo dục trong bài.

1. KN giao tiếp

2. KN hoạt động nhóm.

3. KN tư duy sáng tạo

III/ Chuẩn bị

1. GV: SGK, SGV, TLCKTKN, máy chiếu, loa, phiếu học tập

2. HS: Soạn bài, trả lời các câu hỏi đọc- hiểu, sưu tầm những câu thơ về Bác, những câu thơ, c©u v¨n vÒ c©y tre VN?

IV. Phương pháp: Vấn đáp, phân tích, nêu vấn đề, bình giảng.

V. Các bước lên lớp.

1. Ổn định tổ chức (1phút)KT sÜ sè (1’)

- Mêi líp tr­ëng lªn lµm viÖc.

2. KiÓm tra: (3') 

- H: Nªu gi¸ trÞ nghÖ thuËt cña v¨n b¶n ”Mïa xu©n nho nhá”?

Bµi th¬ theo thÓ th¬ 5 tiÕng, cã nh¹c ®iÖu trong s¸ng, tha thiÕt, gÇn gòi víi d©n ca, nhiÒu h×nh ¶nh ®Ñp, gi¶n dÞ, gîi c¶m, nh÷ng so s¸nh, Èn dô s¸ng t¹o.

3. TiÕn tr×nh tæ chøc c¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc:

 

 

Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß

TG

Néi  dung chÝnh

H§1: Khëi ®éng

 Các em hãy theo dõi các hình ảnh sau và trả lời  câu hỏi:

H: Những hình ảnh sau gợi cho em suy nghĩ gì?

GV chiếu Slide1.

HSHĐCN1’TB-CS.

- Xung quanh lăng Bác có nhiều cây và hoa rất đẹp....

-….

- Người dân VN về Lăng viếng  Bác với tấm lòng thành kính…

- Cảm xúc động.

- GT: Cô thấy các em đã đưa ra được nhiều ý kiến chia sẻ. Vậy câu trả lời của các em đã đúng và đầy đủ chưa? Sự cảm nhận của các em về cảnh ở lăng Bác có giống với nhà thơ Viễn Phương hay không?  Cảm xúc của ông khi được ra miền Bắc  viếng lăng Bác như thế nào? Cô và các em cùng tìm hiểu nội dung bài học hôm nay.

H§ 2: HDHS ®äc vµ th¶o luËn chó thÝch

- Môc tiªu: §äc diÔn c¶m vµ hiÓu râ néi dung, ý nghÜa cña c¸c chó thÝch.

H: ĐÓ hÊp dÉn ng­êi nghe cÇn ®äc v¨n b¶n nµy víi nh­ thÕ nµo?

HSH§CN 1’ TB-CS.

§äc  víi nhÞp chËm, râ rµng, giäng t×nh c¶m. Khæ th¬ cuèi ®äc nhanh h¬n mét chót.

GV h­íng dÉn bæ sung: Giäng đọc l¾ng s©u ấm áp, thể hiện tình yêu mến thiết tha, lòng thương nhớ đối với Bác, riªng khæ cuèi ®äc giäng h¬i lªn cao.

- GV ®äc mÉu 1 lÇn, 1hs ®äc, HS, GV nhËn xÐt.

- GV yªu cÇu HS chó ý vµo chó thÝch *

H: Em h·y nªu nh÷ng hiÓu biÕt vÒ t¸c gi¶?

T¸c gi¶

ViÔn Ph­¬ng (Phan Thanh ViÔn: (1928- 2005). Quª: tØnh An Giang.

- ¤ng lµ mét trong nh÷ng c©y bót  xuÊt hiÖn sím nhÊt cña lùc l­îng v¨n nghÖ gi¶i phãng miÒn Nam.

- GV chiÕu Slide 2 ch©n dung nhµ th¬ VP-GV giíi thiÖu thªm:

+Th¬ «ng nhá nhÑ, giÇu t×nh c¶m vµ chÊt m¬ méng, ngay c¶ trong hoµn c¶nh chiÕn ®Êu ¸c liÖt ë chiÕn tr­êng.

+Bªn c¹nh chñ ®Ò vÒ t×nh ®ång ®éi, t×nh yªu quª h­¬ng ®Êt n­íc, th¬ «ng cßn bao trïm 1 c¶m xóc  m·nh liÖt ®ã lµ t×nh c¶m víi l·nh tô HCM.

 

H: Em h·y nªu hoµn c¶nh s¸ng t¸c bµi th¬?

T¸c phÈm: Bµi th¬ viÕt n¨m 1976 trong kh«ng khÝ xóc ®éng cña nh©n d©n ta lóc c«ng tr×nh l¨ng chñ tÞch HCM ®­îc hoµn thµnh sau khi gi¶i phãng miÒn Nam, thèng nhÊt ®Êt n­íc, ®ång bµo miÒn Nam cã thÓ thùc  hiÖn mong ­íc ®­îc viÕng B¸c. T¸c gi¶ còng ë trong sè nh÷ng ®ång bµo, chiÕn sÜ tõ miÒn Nam sau gi¶i phãng ®­îc ra viÕng B¸c.

H: Bµi th¬ ®­îc viÕt theo thÓ th¬ nµo? HSH§N 1’ TB-CS.

Th¬ 8 ch÷.

®«i chç cã xen nh÷ng c©u th¬ 7 ch÷, 9 ch÷.

GV bæ sung- chèt:  Bµi th¬ chñ yÕu viÕt theo thÓ th¬ t¸m ch÷, ®«i chç cã xen nh÷ng c©u th¬ 7 ch÷, 9 ch÷. C¸ch gieo vÇn trong tõng khæ th¬ còng kh«ng cè ®Þnh, cã khi liÒn, khi c¸ch, c¸c tiÕng cuèi ®Òu h¬i ng©n dµi, cao hoÆc trÇm l¾ng biểu hiện một giọng điệu thơ nghiêm trang, kính cẩn thÓ hiÖn rõ t×nh c¶m, c¶m xóc cña t¸c gi¶.

.H: X¸c ®Þnh ph­¬ng thøc biÓu ®¹t cña bµi th¬?

HS tr¶ lêi, nhËn xÐt

GV chèt:  

GV:  VLB lµ 1 trong nh÷ng bµi th¬ hay nhÊt viết về Bác đặc sắc nhất.

GV yªu cÇu HS theo dâi c¸c chó thÝch  1, 2, 3 SGK.

H: Trong c¸c chó thÝch ë SGK, cã chó thÝch nµo em cßn ch­a hiÓu?

HS béc lé-HS, GV cïng gi¶i ®¸p

H: Ngoµi c¸c chó thÝch nµy, cßn tõ ng÷ nµo ë trong v¨n b¶n em ch­a hiÓu kh«ng?

HS béc lé-HS, GV cïng gi¶i ®¸p.

GV chuyÓn ý: §Ó chuÈn bÞ bµi ch¾c ch¾n c¸c em ®· ®äc bµi th¬ nµy nhiÒu lÇn ®Ó t×m hiÓu c¶m xóc bao trïm cña t¸c gi¶. Tõ m¹ch c¶m xóc Êy c¸c em chia bè côc bµi th¬ nµy nh­ thÕ nµo? C« vµ c¸c em chuyÓn sang phÇn tiÕp theo.

H§ 3: HDHS t×m hiÓu bè côc v¨n b¶n.

Môc tiªu: HiÓu ®­îc m¹ch c¶m høng chÝnh ®· chi phèi giäng ®iÖu bµi th¬; nhËn xÐt ®­îc c¸ch chia ®o¹n phï hîp.

H: Cho biÕt c¶m xóc bao trïm bµi th¬ cña t¸c gi¶ vµ tr×nh tù biÓu hiÖn m¹ch vËn ®éng c¶m xóc Êy?

HSH§CN1’TB-CS.

GV KL.

- C¶m xóc bao trïm: NiÒm xóc ®éng thiªng liªng, thµnh kÝnh, lßng biÕt ¬n, tù hµo pha lÉn nçi xãt ®au khi t¸c gi¶ tõ miÒn Nam ra viÕng l¨ng B¸c.

- M¹ch vËn ®éng c¶m xóc ®i theo tr×nh tù cuéc vµo l¨ng viÕng B¸c.

H: Tõ  m¹ch c¶m xúc Êy, em h·y chia bè côc cña bµi th¬?

HS th¶o luËn cÆp ®«i 2’- §¹i diÖn TB - CS.

GV bËt Slide 3: C¶m xóc ®ã ®­îc thÓ hiÖn theo tr×nh tù cuéc vµo l¨ng viÕng B¸c... (chèt)

- Bè côc bµi th¬ kh¸  ®¬n gi¶n, tù nhiªn, hîp lÝ phù hợp với việc biểu hiện cảm xúc của bài thơ. Vậy c¶m xóc Êy ®­îc t¸c gi¶ biÓu hiÖn  cô thÓ nh­ thÕ nµo? C« vµ c¸c em cïng chuyÓn sang phÇn III t×m hiÓu v¨n b¶n.

H§ 4: HDHS t×m hiÓu v¨n b¶n

Môc tiªu: HiÓu vµ c¶m nhËn ®­îc niÒm xóc c¶m ch©n thµnh, tha thiÕt cña ng­êi con miÒn Nam ®èi víi B¸c Hå kÝnh yªu.  BiÕt ®­îc s¸ng t¹o nghÖ thuËt ®éc ®¸o cña t¸c gi¶ thÓ hiÖn trong bµi th¬

 

- GV yªu cÇu 1 HS ®äc diÔn c¶m khæ th¬ thø nhÊt.

- GV yªu cÇu HS chó ý c©u th¬ thø nhÊt.

Con ở miền Nam ra thăm lăng Bác.

H: Câu thơ mở đầu giới thiệu cho chúng ta biết điều gì? Em có nhận xét gì về cách mở đầu bài thơ?

- Giới thiệu nhà thơ từ miền Nam ra thăm lăng Bác.

- Mở đầu bài thơ bằng câu thơ mang tính tự sự, giản dị như câu nói  thường ngày.

GV chiếu Slide 4 (Phiếu học tập)

       Đọc kĩ nhan đề của bài thơ và câu thơ: “Con ở miền Nam ra thăm lăng Bác”, trả lời các câu hỏi sau bằng cách hoàn thiện nội dung phiếu học tập bên dưới.
1. Chỉ ra từ ngữ xưng hô, từ ngữ có tác dụng thay thế trong câu thơ trên?
2. Câu thơ trên sử dụng biện pháp nghệ thuật gì?
Tác dụng?

PHIẾU HỌC TẬP

Từ ngữ xưng hô, thay thế

Biện pháp nghệ thuật

Tác dụng

……………

……………

....................

....................

...................

...................

 

GV yêu cầu HS thảo luận nhóm  (4’)-Đại diện nhóm- trình bày-Điều khiển chia sẻ.

GV phân tích: Xưng hô như vậy còn thể hiện  sự tôn kính, tình cảm yêu thương ruột thịt. Đó là tình cảm của người con đối với vị cha già kính yêu...

GV chèt (Slide 5)---> Ghi bảng

 

 

 

 

 

GV bình: C©u th¬ đầu chØ gän nh­ mét th«ng b¸o mà vÉn kh«ng che ®­îc nçi xãt  xa, bïi ngïi.  Ta cã c¶m gi¸c cã mét c¸i g× nh­ nghÑn l¹i, bÞ k×m nÐn nay bçng oµ ra tøc t­ëi. Lêi th¬ Êy đã diÔn t¶ cụ thể  cảm xúc bồi hồi, xóc ®éng sâu xa cña Viễn Phương nói riêng, đồng bào Nam Bộ nói chung khi được ra viếng lăng Bác.

   Từ cảm xúc ấy tác giả cảm nhận về cảnh bên ngoài lăng Bác như thế nào? Các em hãy chó ý vµo 3 c©u th¬ tiÕp theo (SGK)

H: H×nh ¶nh ®Çu tiªn t¸c gi c¶m nhËn ®­îc lµ g×?

  • Hình ảnh hàng tre trong sương sớm hai bên lăng Bác.

H: Hình ảnh đó được thể hiện qua câu thơ nào?

       Đã thấy trong sương hµng tre b¸t ng¸t.

H: Câu thơ thứ hai tác giả sử dụng biện pháp nghệ thuật gì? Tác dụng?

  • Từ láy: gợi vẻ đẹp của hàng tre trong sương sớm.
  • Nghệ thuật tả thực (Hàng tre bên lăng Bác là có thực) gợi cảm giác gần gũi, quen thuộc, vì đã từ bao đời nay, lũy xanh luôn bao bọc làng quê VN, đi khắp đất nước VN đâu đâu ta cũng bắt gặp hình ảnh cây tre.
  • GV: Trong quá trình xây lăng nhân dân ta đã đưa các loài cây từ khắp mọi miền đất nước về trồng quanh nơi yên nghỉ của Bác: 2 bên cạnh cửa chính là 2 cây hoa đại màu  hồng, phía trước và sau có 79 cây vạn tuế, 2 bên lăng Bác là 2 rặng tre xanh tốt lấy giống từ Cao Bằng.  Vậy là xung quanh l¨ng B¸c, cã rÊt nhiÒu c©y vµ hoa nhưng tác giả ấn tượng nhất về cây tre.
  •  GV nhận xét câu trả lời phần khởi động của học sinh.

GV: Vậy H/ “hµng tre” ë c©u 2 cã gièng víi “hµng tre xanh xanh” ë c©u 3 kh«ng chóng ta cïng ph©n tÝch c©u tiÕp.

GV chiếu câu hỏi: (Slide 6)

  Ôi! Hàng tre xanh xanh Việt Nam
  Bão táp mưa xa đứng thẳng hàng.

H: Hai câu thơ trên sử dụng biện pháp nghệ thuật gì? Tác dụng?

HS cặp đôi 2’-Đại diệnTB-, chia sẻ

GVchốt (Slide 7).

- NghÖ thuËt Èn dô, liªn t­ëng, t­îng tr­ng: Hình ảnh  hàng tre xanh ở câu thơ thứ  ba là 1 biÓu t­îng cho d©n téc Việt Nam bÊt khuÊt kiªn c­êng.

- Từ ngữ cảm thán  “Ôi!” bộc lộ trực tiếp cảm xúc thương mến, tự hào của nhà thơ đối với dân tộc.

- Thµnh ng÷ “B·o t¸p m­a sa” ®· nªu ®­îc nh÷ng khã kh¨n, gian khæ, nh÷ng vinh quang cay ®¾ng mµ nh©n d©n ta ®· v­ît qua trong tr­êng k× dùng n­íc vµ gi÷ n­íc.

- NghÖ thuËt nh©n hãa§øng th¼ng hµng” lµ t­îng tr­ng cho tinh thÇn ®oµn kÕt ®Êu tranh víi mét søc sèng bÒn bØ kiªn c­êng. H×nh ¶nh  hµng tre l biểu tượng của các chiến sĩ canh giÊc ngñ cho B¸c, của dân tộc Việt Nam nh­ qu©y quÇn bªn B¸c.

GV khái quát những BPNT: từ ngữ gợi tả, gợi cảm, nghệ thuật tả thực, ẩn dụ,  thành ngữ.

H: Vậy tác dụng của những biện pháp nghệ thuật trên là gì?

1 HS tr¶ lêi, nhËn xÐt

GV chốt.

 

 

 

H:  §äc nh÷ng c©u th¬, câu văn về hình nh c©y tre VN mà em biết?

1-2 HS tr×nh bµy:

- Tre mang nh÷ng phÈm chÊt cao quÝ cña con ng­êi ViÖt Nam, nhµ th¬ NguyÔn Duy cã viÕt:

"B·o bïng th©n bäc lÊy th©n,

Tay «m, tay nÝu, tre gÇn nhau thªm

Th­¬ng nhau tre kh«ng ë riªng

Luü thµnh tõ ®ã mµ nªn hìi ng­êi"

GV b×nh: ChØ cã 4 c©u th¬ ng¾n gän, vËy mµ ®äc lªn ta cø  r­ng r­ng  bëi cảm xúc ngỡ ngàng của nhà thơ khi đặt chân lên mảnh đất miền Bắc thiêng liêng. Vậy mà giờ Bác đã đi xa, khổ thơ vừa diễn tả nỗi vui mừng khôn xiết vừa xót xa đau đớn. Cảm xúc ấy theo bài thơ như thế nào? Hình ảnh hàng tre còn được lặp lại ở khổ thơ cuối với nét nghĩa gì? Cô và các em sÏ t×m hiÓu ë tiÕt tiÕp theo.

 

3’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. §äc vµ th¶o luËn chó thÝch:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ThÓ th¬:  8 ch÷.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Ph­¬ng thøc biÓu ®¹t: Biểu c¶m kết hợp miêu tả.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Bè côc:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 đoạn

 

 

 

 

 

III. T×m hiÓu v¨n b¶n:

 

 

 

 

1. C¶m xóc vÒ c¶nh bªn ngoµi l¨ng: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Bằng đại từ nhân xưng kết hợp nãi gi¶m, nói tránh  ®· diÔn t¶ tâm trạng mong mái, xóc ®éng, niềm tù hµo xen nçi ®au xãt của nhµ th¬ khi ra th¨m l¨ng B¸c.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Bằng từ ngữ gợi tả, gợi cảm kết hợp nghệ thuật tả thực, ẩn dụ, nh©n hãa thành ngữ, khổ thơ võa gîi  h×nh ¶nh quen thuéc vừa thể hiện søc sèng kiªn c­êng, bÒn bØ cña  d©n téc Việt Nam. Qua đó bộc lộ  cảm xúc thương mến, tự hào đối với đất nước, dân tộc.

 

 

 

 

 

4. Củng cố: 2'

Bµi häc h«m nay c¸c em ®­îc tiÕp thu nh÷ng kiÕn thøc nµo?

- T×m hiÓu vÒ t¸c gi¶ Viễn Phương, thể thơ, phương thức biểu đạt, m¹ch c¶m xóc, bè côc, nghÖ thuËt, néi dung chñ yÕu cña khæ th¬ thø nhÊt của bµi th¬ “ViÕng l¨ng B¸c”.

GV tÝch hîp TT§§HCM: C¶ cuéc ®êi B¸c ®· dµnh trän t×nh c¶m, sù nghiÖp, tr¸ch nhiÖm  ®èi víi nh©n d©n, víi ®Êt n­íc. §Õn khi ®Êt n­íc ®­îc b×nh yªn B¸c th× B¸c ®· ®i xa, nh­ng h×nh ¶nh B¸c ®· trë thµnh bÊt tö ®èi víi ng­êi d©n ViÖt Nam. C¶m xóc cña nhµ th¬ ViÔn Ph­¬ng cïng chÝnh lµ c¶m xóc, t×nh c¶m cña tÊt c¶ mäi ng­êi d©n VN khi ®Õn viÕng l¨ng B¸c.

GV cho HS nghe bài hát (NÕu kh«ng cã t/g GV yªu cÇu HS nghe ë nhµ)

5. HD học bài và chuẩn bị bài ở nhà: 1'

- Bài cũ: Hc thuc lòng bài thơ. Nắm chắc c¸c kiến thức về thể thơ, phương thức biểu đạt, m¹ch c¶m xóc, bè côc, nghÖ thuËt, néi dung chñ yÕu cña khæ th¬ thø nhÊt theo vở ghi.

- Viết 1 đon văn phân tích cm xúc ca tác gi vÒ c¶nh bªn ngoài lăng.

         - Bài mới: Soạn các câu hỏi tiếp theo SGK. Chú ý các h/ “mt tri”, “dòng người”, “mt trăng”, “tri xanh” trong các kh tiếp theo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xem vi deo khởi động-đặt câu hỏi.

Nhấn mạnh HCSTác.

K cần hỏi thêm từ khó

Cho nghe hát sau Tác phẩm

HĐ nhóm chuyển 3 câu sau.

Sửa từ tức tưởi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GV cho HS tự nhận xét, đánh giá về giờ học:

Giờ học hôm nay cô thấy có nhiều em hoạt động tích cực. Vậy theo các em chúng ta sẽ tuyên dương những bạn nào, nhóm nào?

1-2 hs  nêu ý kiến.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

®· tõng ®­îc phæ nh¹c thµnh bµi h¸t ca ngîi B¸c.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TiÕt 119

- Em h·y ph©n tÝch sù s¸ng t¹o cña nhµ th¬ ë nh÷ng c©u th¬ tiÕp? (chó ý nghÖ thuËt miªu t¶ th«ng qua c¸c tõ g¹ch ch©n)

 

--> MÆt trêi trªn l¨ng lµ mÆt trêi cña thiªn nhiªn, vò trô, mÆt trêi trong l¨ng lµ B¸c. B¸c lµ vÇng mÆt trêi soi s¸ng cho CM, s­ëi Êm tr¸i tim mçi chóng ta.    

 

 

 

 

- C¸ch so s¸nh ë ®©y cã g× ®Æc biÖt, nhÞp th¬ cã t¸c dông g×?

--> so s¸nh dßng ng­êi víi trµng hoa d©ng 79 MX lµ c¸ch so s¸nh s¸ng t¹o míi l¹. §ã lµ c¸c s¾c mµu t­îng tr­ng cho c¸c d©n téc VN vÒ ®©y tô héi d©ng lªn B¸c KÝnh yªu, 79 MX chÝnh lµ 79 tuæi...

- T×nh c¶m cña nhµ th¬ vµ mäi ng­êi ®èi víi B¸c ®­îc thÓ hiÖn ntn trong khæ th¬? 

 

 

- Ph©n tÝch 2 c©u th¬ ®Çu?

 --> B×nh: Khæ th¬ ®· diÔn t¶ chÝnh x¸c vµ tinh tÕ sù yªn tÜnh, trang nghiªm vµ ¸nh s¸ng dÞu nhÑ, trong trÎo cña kh«ng gian võa gîi nghÜ ®Õn t©m hån cao ®Ñp s¸ng trong cña B¸c víi nh÷ng vÇn th¬ ngËp trµn ¸nh tr¨ng. VÇng tr¨ng s¸ng dÞu hiÒn nh­ n©ng niu giÊc ngñ b×nh yªn cña Ng­êi  

- H×nh ¶nh trêi xanh cã ý nghÜa g×, TS t¸c gi¶ l¹i c¶m thÊy ®au nhãi?

--> Trêi xanh lµ HA Èn dô thËt ®Ñp, trêi xanh cßn m·i m·i, ®ã lµ quy luËt, lµ lÏ tù nhiªn; HA B¸c ®· ®i xa, nh­ng tg ®· ®Ó B¸c ho¸ th©n vµo TN, ®Êt nc vµo cá c©y, gièng nh­ trêi xanh cßn m·i trªn ®Çu. VÉn biÕt B¸c ®i xa lµ lÏ tù nhiªn, lµ QL kh¸ch quan ph¶i thÕ, vÉn biÕt B¸c cßn sèng m·i nh­ trêi xanh cßn m·i trªn ®Çu, vËy mµ tg vÉn ko nÐn næi nçi ®au v× sù mÊt m¸t qu¸ lín... c©u th¬ ®·-->

 

- NX vÒ kÕt cÊu bµi th¬? KÕt cÊu ng÷ ph¸p, dïng tõ?

- Em hiÓu g× vÒ ®iÒu ­íc nguyÖn cña tg?--> cèng hiÕn nh­ mét lÏ tù nhiªn.

- H×nh ¶nh c©y tre ë cuèi bµi bæ sung thªm ý nghÜa cho h×nh ¶nh c©y tre VN. 

 

--> tg nãi hé t×nh c¶m cña nh©n d©n víi B¸c.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* H§ 5 : HD tæng kÕt rót ghi nhí

Môc tiªu: Nªu kh¸i qu¸t ®­îc gÝa trÞ ND vµ N T cña bµi th¬.

- Kh¸i qu¸t NT, ND?

+ NghÖ thuËt: Giäng ®iÖu biÕn ho¸ linh ho¹t, nhÞp th¬ chËm r·i thµnh kÝnh trang nghiªm

H×nh ¶nh s¸ng t¹o

+ Néi dung: NiÒm xóc ®éng thiªng liªng, tÊm lßng tha thiÕt, thµnh kÝnh, tù hµo xãt xa cña tg tõ niÒm nam võa ®­îc gi¶i phãng ra th¨m B¸c.  

-HS ®äc ghi nhí.

  • H§ 6: HD luyÖn tËp

Môc tiªu: Kh¾c s©u ®­îc t­ t­ëng, chñ ®Ò bµi th¬

 

 

 

 

 

 

 

2/ C¶m xóc ®øng tr­íc l¨ng B¸c 

* H×nh ¶nh mÆt trêi ((tr×nh chiÕu slide 8)

Ngày ngày mÆt trêi ®i qua trªn l¨ng

 ThÊy mét mÆt trêi trong l¨ng rÊt ®á 

 + H×nh ¶nh thùc vµ Èn dô ®Çy s¸ng t¹o.

 

 

- Ca ngîi sù vÜ ®¹i cña B¸c víi lßng t«n kÝnh ng­ìng mé vµ biÕt ¬n.

* H/ ¶nh dßng ng­êi:(tr×nh chiÕu slide 9)

Ngày ngày dßng ng­êi ®i trong th­¬ng nhí; KÕt tràng hoa d©ng b¶y m­¬i chÝn mïa xu©n. 

+ So s¸nh míi l¹, nhÞp th¬ chËm r·i

 

 

 

 

- næi bËt kh«ng khÝ trang nghiªm, thµnh kÝnh víi nçi tiÕc th­¬ng v« h¹n cña d©n téc ®èi víi B¸c.

3/ C¶m xóc khi vµo l¨ng B¸c  (tr×nh chiÕu slide 10)

B¸c n»m trong giÊc ngñ b×nh yªn

Gi÷a mét vÇng tr¨ng s¸ng dÞu hiÒn

VÉn biÕt trêi xanh lµ m·i m·i.

Mà sao nghe nhãi ë trong tim! 

+ H×nh ¶nh Èn dô rÊt thÝch hîp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

diÔn t¶ chÝnh x¸c vµ tinh tÕ sù yªn tÜnh, trang nghiªm 

 

 

 

 

 

®ång thêi K/§ Ng­êi ®· ho¸ th©n vµo thiªn nhiªn, ®Êt n­íc, d©n téc nh­ng kh«ng thÓ c¶m thÊy nhãi ®au v× sù ra ®i cña ng­êi. §ã chÝnh lµ nçi lßng chung cña c¶ d©n téc.

4/ C¶m xóc khi rêi l¨ng B¸c  (tr×nh chiÕu slide 11)

Mai vÒ miÒn nam th­¬ng trµo n­íc m¾t

Muèn lµm con chim hãt quanh l¨ng B¸c

Muèn lµm ®o¸ hoa to¶ h­¬ng ®©u ®©y

Muèn lµm c©y tre trung hiÕu chèn nµy.

+ K/C ®Çu cuèi t­¬ng øng,

 c©u th¬ v¾ng chñ thÓ   

®iÖp ng÷ “muèn lµm”

- thÓ hiÖn kh¸t väng ®­îc cèng hiÕn ®ã lµ nçi lßng muèn ®­îc ë bªn B¸c lµ sù thuû chung víi CM. HA c©y tre lµ lêi høa lu«n gi÷ mét cèt c¸ch con ng­êi VN.

IV/ Ghi nhí (tr×nh chiÕu slide 12)

SGK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V/ LuyÖn tËp

- Ph¸t biÓu ng¾n gän t­ t­ëng chñ ®Ò cña bµi th¬?

 --> ThÓ hiÖn CX trµn ®Çy vµ lín lao, t×nh c¶m thµnh kÝnh, s©u s¾c vµ c¶m ®éng cña t¸c gi¶ cïng lµ cña ®ång bµo miÒn Nam khi ra viÕng B¸c.

 

D/ Cñng cè (2’)

          Më bµi h¸t ViÕng l¨ng B¸c.

E/ H­íng dÉn häc bµi  (tr×nh chiÕu slide 13)

- ViÕt mét ®o¹n v¨n ng¾n  ph©n tÝch c¶m xóc tr­íc HA dßng ng­êi vµo l¨ng viÕng B¸c?

- So¹n bµi Sang thu cña H÷u ThØnh. ST c¸c bøc tranh miªu t¶ c¶nh mïa thu vµ t×m ®äc nh÷ng bµi th¬ viÕt vÒ mïa thu. §äc thuéc mét khæ th¬ mµ em thÝch so s¸nh c¸ch c¶m nhËn cña bµi th¬ ®ã víi víi bµi Sang thu cña H÷u ThØnh cã ®iÒu g× kh¸c?