Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn việc thực hiện giảm định mức giờ dạycho giáo viên làm cán bộ công đoàn không chuyên trách